Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Make Your Switch gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77952425.

ARTIKEL 1 -   TOEPASSELIJKHEID

ARTIKEL 2 -   DEFINITIES

ARTIKEL 3 -   DOEL

ARTIKEL 4 -   REGISTRATIE

ARTIKEL 5 -   LIDMAATSCHAP

ARTIKEL 6 - BETALINGSVOORWAARDEN

ARTIKEL 7 - AFKOELINGSPERIODE

ARTIKEL 8 - WEBSITE

ARTIKEL 9 - EMAIL

ARTIKEL 10 - INTELLECTUEEL EIGENDOM

ARTIKEL 11 - VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

ARTIKEL 12 – AANSPRAKELIJKHEID

ARTIKEL 13 - WIJZIGINGSBEDING

 

 

 

ARTIKEL 1 - TOEPASSELIJKHEID

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten, betaald en gratis, die Make Your Switch aanbiedt. Door gebruik van een of meerdere van deze Diensten accepteert een Bezoeker of Lid (make Your Switch LIDMAATSCHAP) deze Algemene Voorwaarden.

 

Simpel gezegd

Lid (van de Make Your Switch LIDMAATSCHAP) van de Website of Diensten van Make Your Switch accepteert deze Algemene Voorwaarden. 

 

ARTIKEL 2 - DEFINITIES

Make Your Switch: de handelsnaam van Make Your Switch in Nederland.

Website: de website die Make Your Switch levert, www.makeyourswitch.nl, hét platform voor persoonlijke ontwikkeling waar je je kan ontwikkeling met de bundels die worden aangeboden.

 

Bezoeker: een natuurlijk persoon die op de Website surft.

 

Lid: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die  een Make Your Switch LIDMAATSCHAP heeft afgesloten voor de dienstverlening van Make Your Switch.


Members dashboard: het Lidsomgeving waar een Bezoeker na registratie op de Website als Gebruiker toegang toe heeft. Het Member Dashboard wordt gegenereerd door het invullen van het online formulier dat daarvoor bestemd is en door het kiezen van een gebruikersnaam en wachtwoord.

 

Maand LIDMAATSCHAP: de volledige dienstverlening waar een betalend Lid toegang toe heeft, waaronder de mogelijkheid tot het opslaan van documenten.

 

Maand LIDMAATSCHAP: de volledige dienstverlening waar een betalend Lid toegang toe heeft, waaronder de mogelijkheid tot het opslaan van documenten.

 

Diensten: alle vormen van dienstverlening en producten die Make Your Switch op haar Website aanbiedt.

ARTIKEL 3 - DOEL

3.1 De Algemene Voorwaarden zijn onder meer bedoeld om:

 • Lid te informeren over de manier waarop het LIDMAATSCHAP kan worden afgesloten

 • de Algemene Voorwaarden voor de Website uiteen te zetten   

 • de Lidmaatschapsvoorwaarden uiteen te zetten

 

3.2 Make Your Switch biedt Bezoekers en Leden een platform en Diensten waarmee de toegang tot persoonlijke ontwikkeling wordt vergemakkelijkt, al dan niet na registratie op de Website of tegen betaling, waaronder maar niet beperkt tot:

 • Blogs

 • Gastblogs

 • Opdrachten

 • Templates

 • Community sessies

 

Simpel gezegd

Onze Algemene Voorwaarden informeren iedereen die onze Website of Diensten gebruikt over hun rechten en plichten. 

ARTIKEL 4 - REGISTRATIE

4.1 Iedere Bezoeker kan zich inschrijven op de Website en daardoor Gebruiker worden. Met de inschrijving staat de Bezoeker ervoor in dat hij handelingsbekwaam is en gerechtigd om overeenkomsten aan te gaan.

 

4.2 Door zich in te schrijven maakt de Bezoeker een gebruikersomgeving (Member Dashboard) op de Website aan. Dit Member Dashboard wordt gegenereerd door het invullen van het online formulier dat daarvoor bestemd is en door het kiezen van een gebruikersnaam en wachtwoord.

 

4.3 Elke gebruikersnaam en wachtwoord combinatie is uniek voor ieder Lid. Het Lid is als enige verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en veiligheid van de gebruikersnaam en het wachtwoord.

 

4.4 Het Lid is verantwoordelijk voor het beheer van zijn Member Dashboard. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van misbruik van het Member Dashboard en/of het gebruik van het Lidsnaam en het wachtwoord door derden.

 

4.5 Het Lid garandeert de juistheid van de verstrekte gegevens tijdens zijn inschrijving. Het Lid draagt de volle en volledige verantwoordelijkheid voor de eventuele gevolgen die direct of indirect voortvloeien uit onjuiste of te laat verstrekte gegevens.

 

4.6 Make Your Switch behoudt zich het recht voor om het Member Dashboard van iedere Gebruiker die deze Algemene Voorwaarden schendt te verwijderen, in het bijzonder wanneer het Lid onjuiste informatie bij de registratie heeft verstrekt.

 

4.7 Iedere Gebruiker kan zich inschrijven als Lid om een Lidmaatschap te verwerven.

 

4.8 Het Lidmaatschap geeft toegang tot de volgende Diensten, in aanvulling op de reeds beschikbare Diensten voor Leden:

 • Bundels

 • Community Sessies

 • 1-op-1 trajecten.

Simpel gezegd

Elke Bezoeker van onze Website kan een account maken waarmee documenten kunnen worden opgesteld. 

 

ARTIKEL 5 – LIDMAATSCHAP

5.1 Het Lid kan de volgende lidmaatschappen aangaan:

5.2 Maand Lidmaatschap

Elk Lidmaatschap wordt afgesloten voor de duur van (minimaal) 1 maand, ongeacht de datum van inschrijving. Betaling van het Lidmaatschap geschiedt middels maandelijkse vooruitbetaling. Zolang het Lidmaatschap niet conform de Algemene Voorwaarden is opgezegd, wordt het Lidmaatschap stilzwijgend met een maand verlengd en dient iedere in rekening gebrachte termijn te worden voldaan, ongeacht of het Lid gebruik heeft gemaakt van het Lidmaatschap.

 

5.2.1 Het Lidmaatschap kan 10 dagen voor de tegen het einde van de factuurperiode van een maand worden opgezegd. Na opzegging behoudt het Lid de toegang tot de Diensten van Make Your Switch tot aan het einde van de betreffende factuurperiode. Elk verzoek om een Lidmaatschap te wijzigen of op te zeggen geschiedt via het Contact Formulier of door middel van een e-mail naar joya@makeyourswitch.nl.

 

5.2.2 De prijzen voor het Lidmaatschap staan vermeld op de Website. Voor het afsluiten van het Lidmaatschap gelden de prijzen zoals ze op de Website stonden op het moment van het aanvragen van het Lidmaatschap.

 

5.2.3 De eventuele aansluitingskosten voor verbinding met het internet komen voor rekening en verantwoordelijkheid van het Lid.

 

5.2.4 Minimaal een maand voorafgaand aan een prijswijziging van het Lidmaatschap, deelt Make Your Switch haar bestaande Leden de nieuwe prijs per e-mail mee.

 

5.2.5 Het Lidmaatschap is persoonlijk en gebruik is uitsluitend toegestaan voor eigen gebruik door het Lid. Het Lid mag de inschrijving en/of de rechten en verplichtingen die uit het Lidmaatschap voortvloeien niet aan derden overdragen op welke wijze dan ook.

 

5.3 Jaar Lidmaatschap

Het Jaar Lidmaatschap wordt afgesloten voor de duur van 1 jaar, ongeacht de datum van inschrijving. Betaling van het Lidmaatschap geschiedt middels jaarlijkse vooruitbetaling. Zolang het Lidmaatschap niet conform de Algemene Voorwaarden is opgezegd, wordt het Lidmaatschap stilzwijgend met een jaar verlengd en dient iedere in rekening gebrachte termijn te worden voldaan, ongeacht of het Lid gebruik heeft gemaakt van het Lidmaatschap.

 

5.3.1 Het Lidmaatschap kan 10 dagen voor de tegen het einde van de factuurperiode worden opgezegd. Na opzegging behoudt het Lid de toegang tot de Diensten van Make Your Switch tot aan het einde van de betreffende factuurperiode. Elk verzoek om een Lidmaatschap te wijzigen of op te zeggen geschiedt via het Contact Formulier of door middel van een e-mail naar joya@makeyourswitch.nl.

 

5.3.2 De prijzen voor het Lidmaatschap staan vermeld op de Website. Voor het afsluiten van het Lidmaatschap gelden de prijzen zoals ze op de Website stonden op het moment van het aanvragen van het Lidmaatschap.

 

5.3.3 De eventuele aansluitingskosten voor verbinding met het internet komen voor rekening en verantwoordelijkheid van het Lid.

 

5.3.4 Minimaal een maand voorafgaand aan een prijswijziging van het Lidmaatschap, deelt Make Your Switch haar bestaande Leden de nieuwe prijs per e-mail mee.

 

5.3.5 Het Lidmaatschap is persoonlijk en gebruik is uitsluitend toegestaan voor eigen gebruik door het Lid. Het Lid mag de inschrijving en/of de rechten en verplichtingen die uit het Lidmaatschap voortvloeien niet aan derden overdragen op welke wijze dan ook.

 

5.4 Proeflidmaatschap

Elk Proeflidmaatschap wordt afgesloten voor de duur van maximaal zeven (7) dagen. Na deze 7 dagen wordt het Proeflidmaatschap stilzwijgend omgezet in een Maand Lidmaatschap, ongeacht of het Lid gebruik heeft gemaakt van het Proeflidmaatschap.

 

5.4.1 Het Proeflidmaatschap kan op elk moment worden opgezegd. Elk verzoek om een Proeflidmaatschap te wijzigen of op te zeggen geschiedt via het Contact Formulier of door middel van een e-mail naar joya@makeyourswitch.nl.

 

5.4.2 De eventuele aansluitingskosten voor verbinding met het internet komen voor rekening en verantwoordelijkheid van het Lid.

 

5.4.3 Het Proeflidmaatschap is persoonlijk en gebruik is uitsluitend toegestaan voor eigen gebruik door het Lid. Het Proeflidmaatschap kan slechts eenmalig worden aangegaan. Het Lid mag de inschrijving en/of de rechten en plichten die uit het Proeflidmaatschap voortvloeien niet aan derden overdragen op welke wijze dan ook.

 

Simpel gezegd

Gebruikers kunnen een gratis Proeflidmaatschap voor 7 dagen aangaan of een betaald Maand lidmaatschap nemen. 

 

ARTIKEL 6 - BETALINGSVOORWAARDEN

Make Your Switch is vrijgesteld van BTW volgens de KOR regeling. De op de Website genoemde prijzen zijn vrijgesteld van btw tenzij anders vermeld.

Make Your Switch behoudt zich het recht voor om de prijzen voor producten en Lidmaatschappen te wijzigen. Voor bestellingen van documenten gelden de prijzen van het moment van bestelling. Voor Lidmaatschappen gelden de prijzen van het moment van aangaan van het Lidmaatschap, zolang er geen gewijzigde prijzen zijn medegedeeld zoals omschreven in artikel 5. In dat geval geldt de meest recente meegedeelde prijs.

Make Your Switch behoudt zich het recht voor om de nakoming van haar verplichtingen tot het moment van volledige betaling op te schorten, zonder dat het Lid of het Lid gedurende die periode enige aanspraak kan maken op de Diensten van Make Your Switch of recht heeft op terugbetaling.

De verjaringstermijn voor de aan Make Your Switch verschuldigde bedragen vangt aan op de dag waarop de desbetreffende factuur is opgesteld. 

Simpel gezegd

Make Your Switch is vrijgesteld van BTW. De tarieven op de Website zijn vrijgestel van btw.

ARTIKEL 7 - AFKOELINGSPERIODE

Wanneer een Gebruiker zich registreert voor een betaald Lidmaatschap en zodoende Lid wordt, kan het Lid binnen veertien (14) dagen om welke reden dan ook of zonder reden van gedachten veranderen en het Lidmaatschap opzeggen, en een volledige terugbetaling krijgen van alle betaalde gelden. De afkoelingsperiode begint op de dag van het aangaan van het (proef)lidmaatschap. Terugbetalingen vinden echter niet plaats indien het Lid om het even wanneer tijdens deze afkoelingsperiode betaalde diensten van Make Your Switch heeft gebruikt.

Simpel gezegd

Iedere Gebruiker heeft een herroepingsrecht van 14 dagen.

ARTIKEL 8 - WEBSITE

8.1 Toegang tot de Website is voor alle gebruikers die toegang hebben tot internet gratis. Make Your Switch spant zich in om de toegang 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar te stellen, maar geeft Bezoekers en Leden hieromtrent geen garanties.

8.2 Make Your Switch is niet verantwoordelijk voor eventuele slechte bereikbaarheid of onbereikbaarheid van de Website.

8.3 Make Your Switch behoudt zich het recht voor om de bereikbaarheid van de Website te onderbreken om al het onderhoud te kunnen verrichten dat noodzakelijk is voor een goede werking van de Website. 

Simpel gezegd

Make Your Switch doet haar best om de Website zo goed mogelijk te laten werken. 

ARTIKEL 9 - E-MAIL

Om haar gebruikers, klanten en leden op de hoogte te houden, stuurt Make Your Switch als service deze personen om de zoveel tijd een e-mail toe. De ontvanger kan zich via een in de e-mail bijgevoegde link hiervoor afmelden.

Simpel gezegd

Make Your Switch houdt gebruikers, leden en klanten op de hoogte.

 

ARTIKEL 10 – INTELLECTUEEL EIGENDOM

10.1. Reacties van Gebruikers en Leden

Leden garanderen dat al hetgeen zij op de Website hebben geplaatst niet in strijd is met de wet, noch dat er intellectuele eigendomsrechten van derden op rusten.

Leden zijn zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het hetgeen zij op de Website hebben geplaatst.

10.2. Eigendom Make Your Switch

De Website evenals de daarop gepubliceerde teksten, afbeeldingen, foto's, geluiden en video-oproepen, zijn het exclusieve eigendom van Make Your Switch en/of haar onderaannemers.

Zowel de merken "Make Your Switch", als de daarbij behorende teksten, afbeeldingen, foto's, audio- en video componenten, zijn het exclusieve eigendom van Make Your Switch en/of haar onderaannemers.

Iedere weergave, reproductie en/of gehele of gedeeltelijke exploitatie van de op de Website aangeboden Diensten en de hiervoor genoemde merken is ten striktste verboden en levert mogelijk ook een strafbaar feit op in de zin van artikel 30b en verder van de Auteurswet of van artikel 337 van het Wetboek van Strafrecht.

Simpel gezegd

Alle door Make Your Switch op de Website gebruikte stukken zijn en blijven van Make Your Switch, tenzij die stukken bedoeld zijn om te delen.

 

ARTIKEL 11 - VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben Leden recht op inzage, correctie en/of verwijdering van hun persoonsgegevens. Zij kunnen dit recht uitoefenen door een verzoek daartoe per e-mail te richten aan Make Your Switch: joya@makeyourswitch.nl.

Simpel gezegd

Gebruikers kunnen hun rechten onder de AVG uitoefenen door een mail te sturen naar joya@makeyourswitch.nl.

 

ARTIKEL 12 – AANSPRAKELIJKHEID

12.1. Verantwoordelijkheid Make Your Switch

Make Your Switch is niet aansprakelijk voor eventuele schade geleden door Leden of derden die direct of indirect voortvloeien uit de niet-naleving door Leden van een van de verplichtingen die in de Algemene Voorwaarden zijn beschreven.

Make Your Switch is niet aansprakelijk voor het gebruik van de Website voor andere dan de in deze voorwaarden omschreven doeleinden.

Make Your Switch is niet aansprakelijk voor het gebruik van de informatie op de Website, de antwoorden die aan Leden zijn gegeven via FAQ en bundels en de interpretaties van deze informatie en antwoorden.

12.2. Verantwoordelijkheid Leden

Leden zijn uitsluitend zelf verantwoordelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, materieel of immaterieel, die zij naar aanleiding van het gebruik van de Website lijden of hebben geleden.

 

Simpel gezegd

Make Your Switch is alleen aansprakelijk voor eventuele schade als er sprake van opzet of grove schuld is. In alle andere gevallen is de aansprakelijkheid beperkt.

 

ARTIKEL 13 - WIJZIGINGSBEDING

Make Your Switch behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is geldig en kan te allen tijde worden geraadpleegd op de Website. De wijzigingen zullen op deze pagina worden doorgevoerd. Deze pagina is voor het laatst inhoudelijk aangepast op 4 februari 2021. Het is de verantwoordelijkheid van de Bezoeker, Gebruiker en het Lid om op de hoogte te blijven van de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden.

Simpel gezegd

Wij mogen deze Algemene Voorwaarden wijzigen en publiceren de wijziging op deze pagina.